Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Euroviisuklubi OGAE Finland ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Euroviisuklubi tai epävirallista lyhennettä OGAE (= Organisation Générale des Amateurs d’Eurovision) Finland, joka on ollut rekisteröimättömän yhdistyksen 20 vuotta käytössä ollut nimi.

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja kehittää Eurovision Laulukilpailua ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Toissijainen tarkoitus on edistää eurooppalaisen musiikin harrastusta ja tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • ylläpitää ja toimittaa kotisivuja www.euroviisuklubi.fi
 • pyrkii vaikuttamaan Eurovision laulukilpailuja järjestäviin yhtiöihin, muihin tiedotusvälineisiin ja suureen yleisöön kilpailun edistämiseksi ja kehittämiseksi myönteisessä hengessä
 • pyrkii vaikuttamaan tiedotusvälineisiin ja suureen yleisöön eurooppalaisen musiikin edistämiseksi Suomessa ja suomalaisen musiikin edistämiseksi Euroopassa
 • >järjestää juhlia, konsertteja, musiikkitilaisuuksia ja seminaareja jäsenistölle ja sidosryhmille
 • välittää vastuullisten matkanjärjestäjien klubin tilauksesta toteuttamia klubimatkoja Eurovision laulukilpailuihin tai niihin liittyviin kansallisiin karsintoihin tai muihin konsertteihin ja musiikkitapahtumiin jäsenilleen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • myydä ilmoitustilaa kotisivuille tai painettuihin ja monistettuihin julkaisuihin
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Ikärajaa ei ole, mutta äänioikeuden käyttämiseksi ja yhdistyksen hallituksen jäsenyyteen vaaditaan yhdistyslain mukaisesti 15 vuoden ikä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi myös erottamisen sijaan antaa huomautuksia ja varoituksia ennen varsinaista erottamista. Kertaalleen erotettu jäsen voi anoa jäsenyyttä uudelleen vuoden karenssiajan jälkeen.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruuksista päättää vuosikokous. Vuosikokous voi alentaa jäsenen jäsenmaksua työttömyyden ja opiskelun tms. syyn perusteella. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Kansainvälisesti toimitettu jäsenlehti on tilattavissa erikseen hallituksen määräämään jäsenhintaan.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä 1–4 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on 2 vuotta ja hallituksen jäsenten toimikausi on 1 vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä tai reaaliaikaisessa monenvälisessä yhteydessä sähköisesti (videochat, puhelinkokous tai vastaava). Sähköinen kokous on mahdollinen, kun kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet antavat siihen suostumuksensa. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi myös myöntää nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle.

8. Yhdistyksen edustaminen

Yhdistystä edustaa kansainvälisessä euroviisuklubien päätöksenteossa (OGAE International) Hallituksen puheenjohtaja tai esteen sattuessa hallituksen valtuuttama yhdistyksen jäsen.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain Eurovision Laulukilpailun Suomen karsinnan finaalipäivänä, siinä kaupungissa jossa se järjestetään. Mikäli karsintaa ei järjestetä, hallitus päättää vuosikokouspäivästä. Vuosikokous on kuitenkin järjestettävä tammi–huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kukin varsinainen jäsen voi edustaa yhtä toista jäsentä valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsut lähetetään jäsenistölle sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä mahdolliset luottamushenkilöiden palkkiot. Todetaan kansainvälisen jäsenlehden
 • vuosikertatilauksen hinta.
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet vuosittain
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • 13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Näissä asioissa on järjestettävä äänestysmahdollisuus myös postitse etukäteen.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

  Viimeksi päivitetty 2008-11-17